Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii

 

 

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa, e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl, jako administrator danych, reprezentowany przez Dyrektora WIChiR, przetwarza dane osobowe zgodnie z ozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Instytutu, zawierania umów, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony informacji przetwarzanych w Instytucie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

  • realizacja i wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Dane kontaktowe do IOD: Elżbieta KOWALSKA 22 516 99 61, odo@wichir.waw.pl

Zakres danych jest zawsze adekwatny i ograniczony do celu, w którym są przetwarzane.

Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w związku z upowszechnianiem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w związku z działalnością normalizacyjną i certyfikacyjną oraz z prowadzeniem i rozwijaniem bazy danych związanych z przedmiotem działania Instytutu.

Dane osobowe przechowywane są do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej zamieszczonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt WIChiR.

W związku z przetwarzaniem danych, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:  

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skarg do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii podjął wszelkie środki (administracyjne, techniczne i fizyczne) w celu zabezpieczenia i ochrony zasobów przed zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-08 08:33:26
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec