Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2013

Michał Ceremuga, Mirosław Maziejuk, Monika Szyposzyńska, Tomasz Sikora

„Oszacowanie temperatury efektywnej jonów somanu z zastosowaniem różnicowego spektrometru ruchliwości jonów”,

„Przemysł chemiczny” 2013, 92, 1, s. 96-100

Oszacowano temperaturę efektywną Teff monomeru i dimeru somanu oraz jonu reakcyjnego dla temperatur gazu nośnego 30–100°C. Badania prowadzono za pomocą różnicowego spektrometru ruchliwości jonów DMS. Wyznaczona wartość Teff może być doskonałym parametrem służącym do identyfikacji somanu.

 

Michał Ceremuga, Mirosław Maziejuk, Monika Szyposzyńska, Szymon Szmidt

„Identyfikacja somanu za pomocą różnicowego spektrometru ruchliwości jonów”,

„Przemysł chemiczny” 2013, 92, 1, s. 55-59

Przedstawiono metodę identyfikacji substancji gazowych dla różnicowego spektrometru ruchliwości jonów DMS. Wyznaczono parametry służące do identyfikacji somanu. Badania prowadzono dla czterech różnych stężeń somanu w powietrzu. Za pomocą aproksymacji wielomianowej ustalono położenia pików charakterystycznych w otrzymanych widmach w zależności od napięcia generatora pola elektrycznego w spektrometrze.

 

M. Maziejuk, M. Ceremuga, M. Szyposzyńska, T. Sikora

„Wpływ temperatury na rozdział jonów sarinu (GB) w różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów”

„Przemysł Chemiczny” 2013, 92, 6, s. 946-949

Przebadano zachowanie się jonów sarinu dla temperatur gazu nośnego 50–80°C. Określono wpływ temperatury gazu nośnego na rozmieszczenie pików pochodzących od jonów sarinu bez wprowadzania domieszek do gazu nośnego oraz z dodatkiem 2-propanolu i izobutanolu. Badania prowadzono z wykorzystaniem różnicowego spektrometru ruchliwości jonów DMS.

 

Łukasz Osuchowski, Paweł Rytel, Kamil Jóźwik, Radosław Szmigielski, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Władysław Harmata

„Synteza i właściwości adsorpcyjne mikroporowatych węgli aktywnych otrzymywanych z żywic jonowymiennych na bazie kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu”

„Inżynieria i ochrona środowiska” Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, 16, 3 s.385-395

Referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle”, Hajnówka 9-10.10.2013 r.

W pracy podjęto próby wykorzystania materiału rezydualnego w postaci żywicy jonowymiennej Amberjet 1200H na bazie kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu. Celem badań było uzyskanie węgli aktywnych o wysokich wartościach adsorpcyjnych. Ocenę przydatności uzyskanych materiałów przeprowadzono przy użyciu izoterm adsorpcji azotu w 77 K i wodoru w 77 K. Uzyskano pyliste węgle aktywne, z których najlepszy posiadał powierzchnię właściwą na poziomie 2900 m2g-1 oraz adsorpcji wodoru na poziomie 3% masowych. Otrzymane materiały porównano z komercyjnie dostępnymi węglami aktywnymi uzyskanymi z innych materiałów odpadowych.

 

Tomasz Sikora, Mirosław Maziejuk, Michał Ceremuga, Anna Buczkowska

„Opracowanie koncepcji detektora do wykrywania skażeń biologicznych metodą fluorescencji wzbudzonej”

w „Bioterroryzm – EpiMilitaryzm 2013” praca zbiorowa  pod redakcją Zbigniewa Piątka, Artura Zdrojewskiego, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63931-10-0, s. 183-196

 

M. Dawgul, W. Kamysz, M. Jaskiewicz, W. Tyszkiewicz, M. Rajkiewicz, M. Sobczak, R. Kozłowski

„Peptydy przeciwdrobnoustrojowe – perspektywy zastosowania w profilaktyce i zwalczaniu infekcji bakteryjnych oraz jako środki ochrony przed skażeniami mikrobiologicznymi”

Lekarz Wojskowy 4/2013, s. 422-429

 

M. Szyposzyńska, M. Maziejuk, M. Ceremuga, T. Sikora

“Effect of Temperature on Separation of Sarin (GB) Ions in Differential Mobility Spectrometry”

Open Journal of Physical Chemistry, 2013, 3, 170-176

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2014-11-24 17:24:45