Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2013

 Wigilia 2013

 

   

  

 


Posiedzenie Rady Naukowej WIChiR

W dniu 17.12.br. w auli WIChiR odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.Obradami kierował przewodniczący RN Pan prof. dr hab.inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI.
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście-Pan dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT prof.dr hab.inż.Stanisław CUDZIŁO oraz Pan prodziekan d/s kształcenia Wydziału Mechanicznego WAT dr hab. Julian MAJ prof.WAT.
W wyniku obrad uchwalono plan finansowy Instytutu na przyszły rok oraz jednolite teksty statutu i regulaminu organizacyjnego WIChiR. Dyrektor Instytutu dr inż. Roman JÓŹWIK przedstawił stan kondycji finansowej oraz perspektywy na rok przyszły.

 

  

 Podpisanie porozumienia międzynarodowego

W dniu 11.12.2013r. Prezes Zarządu tureckiej firmy AYCOMM Sp .z o.o. Pan Arda YURDATAPAN wraz z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii dr inż. Romanem JÓŹWIKIEM podpisali porozumienie określające ogólne zasady współpracy między obu firmami. Umowa obejmuje szereg przedsięwzięć rozwojowych i wdrożeniowych takich jak: prowadzenie wspólnych prac badawczych, organizacji seminariów, warsztatów, pokazów, a także reguluje współpracę podczas realizacji projektów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Podpisanie porozumienia uświetnił swoją obecnością Ambasador Republiki Turcji w Polsce Pan Yusuf Ziya OZCAN.

  

 

 


Podpisanie porozumienia międzynarodowego

W dniu 10.12.2013r. Dyrektor Wojskowego Instytutu Badawczego Republiki Czeskiej dr inż. Bohuslav SAFAR, Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej dr inż. Leszek BOGDAN oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii dr inż. Roman JÓŹWIK podpisali umowę o utworzeniu Konsorcjum.
Głównym zadaniem Konsorcjum będzie realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. Umowa określa zakresy prawne i obowiązki stron podczas realizacji wspólnych projektów.
Uzgodniono, że działalność Konsorcjum zainauguruje realizacja 2 tematów z dziedziny OPBMR.

 

 

 


Porozumienie firm Bumar - Amunicja S.A. WIChiR

W dniu 17.10.2013r. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii - Prezes, Dyrektor Naczelny firmy Bumar – Amunicja S.A. – pan Waldemar SKOWRON wraz z Członkiem Zarządu – panem Andrzejem PIĄTKIEM oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii pan Roman JÓŹWIK podpisali porozumienie określające ogólne zasady współpracy między obu firmami. Umowa obejmuje szereg przedsięwzięć rozwojowych i wdrożeniowych takich jak: prowadzenie wspólnych prac badawczych, organizacji seminariów, warsztatów, pokazów i szkoleń specjalistycznych, a także reguluje współpracę podczas realizacji projektów. w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 


Wizyta delegacji NATO

W dniu 9 września 2013 r. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii miał zaszczyt gościć delegację NATO w składzie:
- Pan Fred Frederickson, Director, NATO WMD Non-Proliferation Centre;
- Pan płk Christopher Harness, CBRN Defence Policy Branch;
- Pan płk Robert Fournier, Nuclear Operations, SHAPE.
W trakcie wizyty Dyrektor Instytutu zapoznał gości ze strukturą, zadaniami i osiągnięciami Instytutu. Omówiono zakres ewentualnego wykorzystania potencjału Instytutu w projektach NATO, związanych z OPBMR.

  

  


MSPO 2013

W dniach 2-5.09.2013 r. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii uczestniczył w XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas tegorocznej edycji MSPO, WIChiR zaprezentował trzy urządzenia stosowane do prowadzenia rozpoznania i likwidacji skażeń chemicznych:

- urządzenie plecakowe służące do likwidacji skażeń chemicznych przy użyciu nanosorbentów;
- zminiaturyzowane urządzenie do wykrywania skażeń chemicznych – PSS-1;
- przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych – PRS-1.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi, w tym kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. 

  

  

  


Rada Naukowa WIChiR

W dniu 3.07.br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Obradami kierował przewodniczący Rady Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – prorektor WAT ds. naukowych. Oprócz członków Rady do uczestnictwa w jej obradach zaproszono kanclerza WAT Pana gen. dyw. Jana KLEJSZMITA oraz prodziekana wydziału mechanicznego WAT Pana gen. dyw. prof. dra hab. Juliana MAJA.
Podczas obrad wysłuchano informacji Pana Dyrektora dra inż. Romana JÓŹWIKA na temat kondycji finansowej WIChiR.
Przyjęto trzy uchwały istotne dla funkcjonowania Instytutu.
Korzystając z obecności tak bogatej i reprezentatywnej grupy naukowców WAT ustalono możliwości rozszerzenia dalszej współpracy między Akademią, a Instytutem.


     

 


Rada BJOR

W dniu 18.06.2013r. w WIChiR obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Obrady prowadził Pan dr Jacek Jezierski, który jest przewodniczącym Rady., a tematem jej posiedzenia był:"Monitorning radiacyjny w kontekście planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Możliwości zaangażowania WIChiR w Państwowym Programie Energetyki Jądrowej". W obradach uczestniczył Prezes PAA Pan Janusz Włodarczyk.
Na wstępie dyrektor WIChiR Pan dr Roman Jóźwik zaprezentował bazę naukową Instytutu, a w szczególności wyposażenie aparaturowe Zakładu Radiometrii.
W kolejnym punkcie obrad Pan mjr Piotr Furtak przedstawił Radzie potencjał Instytutu w zakresie realizacji mobilnych platform do monitoringu skażeń promieniotwórczych. W dyskusji omówiono propozycje i kierunki rozwoju mobilnego i stacjonarnego monitoringu radiacyjnego, zbieżnego z potrzebami Państwowego Programu Energetyki Jądrowej.

      

  

 


ŚWIĘTO WOJSK CHEMICZNYCH

W dniu 3.06.2013r. w Tarnowskich Górach odbyły się centralne uroczystości "ŚWIĘTA WOJSK CHEMICZNYCH". Gospodarzem był 5 pułk chemiczny, który w tym dniu obchodził również swoje "ŚWIĘTO PUŁKU". Uroczystości centralne odbyły się na rynku starego miasta Tarnowskich Gór. Poprzedzone były Mszą Świętą, którą na terenie pułku odprawił JE ks. biskup polowy WP Józef GUZDEK w asyście księży kapelanów pułków chemicznych. Całym uroczystościom przewodniczył Szef OPBMR płk Sławomir KLESZCZ. Wśród gości byli: senatorowie i posłowie RP, władze powiatu i miasta, organizacje kombatanckie, byli szefowie Wojsk Chemicznych, liczna grupa żołnierzy rezerwy - "chemików". Instytut reprezentował Pan Dyrektor Roman JÓŹWIK oraz płk rez. Mirosław LEKIEWICZ.

Po części oficjalnej władze miasta zaprosiły do pięknego pałacyku "RYBNEGO" na poczęstunek połączony z występem regionalnego kabaretu.

Na każdym kroku widoczne było wielkie przywiązanie, dumę i radość zarówno władz jak i ludności regionu ze "swojego" wojska.

Zdjęcia wykonał Pan Adam KAŁWA. 

       

  

 

 


TAK DLA WSPÓŁPRACY 

W dniu 18.03.2013r. w Wojskowej Akademii Technicznej – rektor gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii dr inż. Roman Jóźwik podpisali porozumienie określające ogólne zasady współpracy między obu instytucjami. Umowa obejmuje szereg przedsięwzięć naukowych takich jak: prowadzenie wspólnych prac badawczych, organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, warsztatów, pokazów i szkoleń specjalistycznych, a także reguluje współpracę m.in. w zakresie obronności  i bezpieczeństwa państwa. Listę wspólnych przedsięwzięć uzupełnia prowadzenie w WIChiR zajęć i ćwiczeń dla studentów WAT. Umowa daje również realną możliwość rozwoju naukowego pracowników Instytutu.

Należy podkreślić, że będąca niemal naszą rówieśniczką Akademia (WAT powstał 1.10.1951r.) przez dziesięciolecia była i jest kuźnią kadry naukowo-technicznej Instytutu.  Obecne  kierownictwo naukowe WIChiR to również absolwenci WAT.  Akademia to obecnie elitarna uczelnia politechniczna kształcąca tysiące studentów, mająca kontakty i w szerokim zakresie współpracująca z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą . W uroczystości udział  wzięła kierownicza kadra obu Instytucji, a podpisana umowa cementuje bardzo dobre dotychczasowe stosunki z Akademią.                                                                                                                               

  Porozumienie o współpracy WIChiR - WAT

 

  

    

 


POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ WIChiR

 W dniu 14.03.2013r. w auli Instytutu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Naukowej. W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Jan Figurski, przyjęto szereg uchwał, a wśród nich zaakceptowano sprawozdanie finansowe za rok 2012, sprawozdanie Dyrektora Instytutu z działalności w 2012 roku, a także plan finansowy na rok 2013. Ogółem przyjęto siedem uchwał i szereg wniosków.

Rada Naukowa jednomyślnie powierzyła Panu Dyrektorowi Romanowi Jóźwikowi reprezentowanie Instytutu na Forum Sprawozdawczo-Wyborczym Instytutów Badawczych.

 

   

  

 W dniu 19.02.2013r. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii miał zaszczyt gościć Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Jacka Gulińskiego. Pan Minister ma w swojej gestii politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane z organizacją jednostek naukowych. Tym bardziej miło nam było gościć Pana Ministra, bo jest on wybitnym chemikiem. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii.

W trakcie wizyty dyrektor WIChiR dr Roman Jóźwik w obecności kadry kierowniczej zapoznał dostojnego gościa ze strukturą, zadaniami i osiągnięciami Instytutu. Następnie zaprezentował Panu Ministrowi bazę laboratoryjną Instytutu ,jej przeznaczenie i prowadzone obecnie badania. 

Pan Minister bardzo wysoko ocenił naszą pracę i z dużym uznaniem odnosił się do naszych osiągnięć.

 

    

   


W dniu 5.02.2013r. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii gościł Komendant - Rektor Akademii Obrony Narodowej, Jego Magnificencja gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław PACEK. W trakcie wizyty dyrektor WIChiR dr inż. Roman Jóźwik w obecności kadry kierowniczej zapoznał dostojnego gościa ze strukturą, zadaniami i osiągnięciami Instytutu. Następnie zaprezentował Panu Generałowi bazę laboratoryjną Instytutu, jej przeznaczenie i najważniejsze, aktualnie prowadzone, projekty badawcze.

Omówiono również i uzgodniono możliwości i zakres wzajemnej współpracy.

     


 
W dniu 31.01.2013r. na terenie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii miało miejsce pożegnanie gen. bryg Ryszarda Frydrycha w związku z zakończeniem służby na stanowisku Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia i jednocześnie zakończeniem zawodowej służby wojskowej.
 

 


W dniu 14.01.2013. w Instytucie dotychczasowy szef OPBMR Pan gen. bryg. Ryszard Frydrych przedstawił kadrze kierowniczej swojego następcę, Pana płk Sławomira Kleszcza.

W pierwszej części spotkania Pan Dyrektor Roman Jóźwik przedstawił osiągnięcia, zadania statutowe i plany dalszych prac naukowo-badawczych.

W drugiej części spotkania kierownicy zakładów zaprezentowali laboratoria badawcze i obecnie prowadzone w nich prace.

Przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem Pana płk Kleszcza, który zadeklarował wspieranie Instytutu w pracach służącym dalszemu rozwojowi obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

  

     

     

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-30 09:42:50