Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Oferty Pracy

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO

Robotnik/ pracownik pomocniczy, Dział Logistyki, pełny wymiar czasu pracy

(nazwa wolnego stanowiska pracy, miejsce i wymiar wykonywania pracy (rodzaj i termin zlecenia)

I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

1.           Wykształcenie: zasadnicze.

2.         Profil wykształcenia (specjalność): nie wymagane.

3.         Obligatoryjnie uprawnienia: czynne prawo jazdy kat B.

4.         Doświadczenia zawodowe (czasookres, rodzaj): nie wymagane.

5.   Umiejętności zawodowe: dobra organizacja pracy, pracowitość i dokładność, znajomość topografii Warszawy.

II.     ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY

1.   Wykonywanie zadań związanych z remontami i konserwacją obiektów budowlanych Instytutu.

2.   Udział w usuwaniu awarii, uszkodzeń budowlanych w obiektach i na terenie Instytutu.

3.   Wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych na terenie Instytutu (prace dostosowane do sezonu i pory roku: zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie, koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów).

4. Oszczędne, zgodne z normami i przeznaczeniem wykorzystanie materiałów przydzielonych do wykonywania robót.

5.   Zgłaszanie przełożonym stwierdzonych przypadków uszkodzeń technicznych, dewastacji mienia Instytutu.

6.   Rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu materiałów, narzędzi i odzieży ochronnej.

7.   Używanie do wykonywanych prac remontowych, konserwacyjnych sprawnego sprzętu i narzędzi zgodnie z przepisami bhp.

8.   Utrzymanie miejsca pracy i otoczenia przyległego w stałej czystości i porządku zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

III.    PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI

Uprawnienia ogólne zawarte w kodeksie Pracy.

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY

1.   List motywacyjny,

2.   CV,

3.     Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".


V.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.10.2019 na adres:

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. 00 - 910 Warszawa, ul .gen. A. Chruściela „Montera"105 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy na stanowisko robotnik/ pracownik pomocniczy" lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wichir.waw.pl

Dokumenty, które wpłyną do Instytutu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Komisyjne otwarcie dokumentów nastąpi w dniu 15.10.2019.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-516-99-09

Dokumenty aplikacje kandydatów powinny zawierać adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej (jej kolejnego etapu), zostaną niezwłocznie poinformowani o jej miejscu i terminie. Jako kompletne będą uważane aplikacje zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-01 09:17:55
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec