Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Aparatura badawcza

Pracownia Środków Ochrony Skóry i Materiałów Barierowych 
 • Uniwersalne maszyny do badań wytrzymałościowych (rozciąganie, ściskanie, rozdzieranie, zginanie), z funkcją relaksacji naprężeń, w zakresie obciążeń od 1g do 10 ton, wydłużenia od 0,1 do 1000% w temperaturach od -70 OC do +300 OC;
 • Komory klimatyczne z ksenonowym źródłem światła do przyspieszonych badań starzeniowych w zakresie temperatury od -40 OC do +120 OC, wilgotności względnej od 10 do 98% z nadeszczaniem i bez, z automatycznym pomiarem i regulacją natężenia światła;
 • Komory klimatyczne w zakresie temperatury od -70 OCdo +180 OC (szybkość zmiany temperatury od 0,6 do 3 OC na minutę, dokładność pomiaru temperatury ą0,2 OC), wilgotności względnej od 10 do 98 % z dokładnością ą3%;
 • Komorę starzeniową UV 2000 firmy ATLAS do badań starzeniowych materiałów barierowych z fluoroscencyjnymi lampami UV i kondensacją;
 • Stanowisko do badania szczelności odzieży ochronnej;
 • Stanowisko do badań wysiłkowych i komfortu użytkowania odzieży ochronnej;
 • Stanowisko do badania odporności materiałów na działanie silnego impulsu promieniowania świetlnego o kontrolowanym natężeniu;
 • Stanowisko do określania czasu ochrony materiałów na bojowe środki trujące;
 • Stanowisko do badania odporności folii i materiałów powlekanych na wielokrotne zginanie;
 • Urządzenia do badania ścieralności materiałów barierowych;
 • Stanowiska do starzenia materiałów w warunkach naturalnych (klimat morski i śródlądowy);
 • Aparat do pomiaru przepuszczalności powietrza spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9237;
 • Komorę do badania zapalności materiałów o strukturze porowatej, PN-EN ISO 11925-2;
 • Komorę do badania zapalności i rozprzestrzeniania płomienia na pionowo umieszczonych próbkach, wyposażona zgodnie PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941, PN-EN ISO 15025;
 • Komorę do badania palności w kierunku poziomym materiałów stosowanych w pojazdach samochodowych zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 3795 – ATLAS HMV;
 • Spektroradiometr polowy FieldSpecŽ3 do badania emisyjności i charakterystyk spektralnych materiałów w zakresie od 350 nm do 2500 nm;
 • Zestaw do pomiaru kąta zwilżania na powierzchni ciał stałych w trybie statycznym i dynamicznym, energii powierzchniowej materiałów oraz napięcia powierzchniowego cieczy;
 • Analizator wielkości cząstek zawieszonych w powietrzu od 0,4ľm do 300 ľm IPS Q (analiza składu granulometrycznego i sitowa dla 256 klas wymiarowych);
 • Sferyczny spektrofotometr SP60 do pomiaru koloru materiałów;
 Pracownia Środków Ochrony Dróg Oddechowych 
 • Komora laboratoryjna do badania aerozoli serii 830-EXP;
 • Analizator aerozoli TSI model 3321 APS (Zakres średnic aerodynamicznych od 0,5 do 20 ľm,;
 • Optyczny miernik cząstek GRIMM model 1.109 (zakres pomiarowy stężenia aerozolu w ľg/m3: 0.1 – 100 000 ľg/m3. Zakres pomiarowy stężenia aerozolu w cząstkach / litr: 1 – 2.000.000 cząstek/litr. Analizator umożliwia pomiar ilości cząstek o rozmiarach 0.25 – 32 ľm z podziałem na 15 kanałów pomiarowych);
 • Tester szczelności masek gazowych TSI model 8020;
 • Generator aerozoli z ciał stałych SAG 410;
 • Aparat do szybkiego pomiaru pola powierzchni i porozymetrii ASAP 2020 (Model ASAP 2020 posiada możliwość pomiaru:
         - Pole powierzchni właściwej jedno i wielopunktową BET (Brunauer, Emmett, i Teller).
         - Pole powierzchni właściwej Langmuira.
         - Analizy izoterm Temkina i Freundlicha.
         - Objętości porów i rozkładu powierzchni porów w zakresach mezopoorów i mikroporów
         - Objętość porów i całkowitą objętość porów w zakresie rozmiarów porów określonych przez użytkownika.
         - Ciepło adsorpcji.
 • Mikroskop biologiczny B4-300;
 • Komora badawcza KB-30 (zakres temperatur roboczych: od -40OC do +40 OC);
 • Komora badawcza KB-100 (zakres temperatur roboczych: od -10 OC do +40 OC);
 • Komora badawcza KBV-20 (temperatura powietrza w komorze od -40 OC do +50 OC);
 • Chromatograf gazowy Varian CP3800;
 • Chromatograf gazowy Varian Saturn 2200 GC/MS;
 • Chromatograf gazowy Varian Saturn 4000 GC/MS/MS połączony z mikrokomorami firmy MARKES do badania desorpcji związków chemicznych z powierzchni różnych materiałów;
 • Stanowisko do badania parowania wybranych substancji chemicznych (w tym BST) z powierzchni różnych materiałów;
 • Stanowisko do badania przenikania wybranych substancji chemicznych (w tym BST) z powierzchni różnych materiałów;
 • Piec komorowy FCF 8P (temperatura maksymalna 1150 OC);
 • Piec rurowy PRC 28/250 (temperatura maksymalna pracy pieca 900 OC);
 • Piec rurowy pionowy PPA 115/300 (temperatura maksymalna pracy pieca 300OC);
 • Stanowisko do określania czasu ochrony materiałów barierowych;
 • Stanowisko do pomiaru wtórnego stężenia CO2 w ruchomych obiektach ochrony zbiorowej;
 • Stanowisko do określenia składu i stężenia gazów prochowych po strzelaninach wewnątrz wozów bojowych;
 • Stanowisko do badania szczelności ogólnej ruchomych obiektów ochrony zbiorowej przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS;
 • Stanowisko do badania obładowania filtru i filtropochłaniacza aerozolem chlorku sodu;
 • Stanowisko do badania obładowania pyłem AC FINE filtropochłaniaczy do urządzeń filtrowentylacyjnych;
 • Stanowisko do badania obładowania filtrów pyłem dolomitowym.
 
Pracownia Badań Biologicznych 
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego MSC ADVANTAGE 1.2;
 • Mikroskop stereoskopowy z systemem akwizycji, obróbkii archiwizacji obrazów  (system Lucia Screen Measurment) i kamerą cyfrową Nicon DS-Fi1-U2;
 • Stanowisko do oznaczania odporności materiałów barierowych i tworzyw sztucznych na działanie mikroorganizmów;
 • Stanowisko do akwizycji, obróbkii archiwizacji obrazów próbek po działaniu mikroorganizmów.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 20

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-14 13:51:22