Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Działalność

Instytut posiada uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Instytut prowadzi również działalność usługową na rzecz sił zbrojnych i gospodarki narodowej, w tym pobieranie próbek i oznaczanie PCDD i PCDF oraz oznaczanie metali ciężkich w żywności i biopierwiastków we włosach. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia. W Instytucie działają akredytowane laboratoria badawcze i pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.W skład Instytutu wchodzą następujące zakłady:

ZAKŁAD OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI


Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 
 1. technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
 2. materiałów dymotwórczych oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
 3. odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
 4. materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
 5. materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
 6. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
 7. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
 8. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych
   

ZAKŁAD ROZPOZNANIA I LIKWIDACJI SKAŻEŃ

Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 
 1. metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 2. zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
 3. środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
 4. syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
 5. technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych.
 6. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
 7. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
 8. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
 9. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej.
 

ZAKŁAD RADIOMETRII I MASKOWANIA

Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 
 1. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
 2. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
 3. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
 4. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego.
 

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW 


 Ośrodek Certyfikacji Wyrobów posiada akredytację Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, (akredytacja OiB) 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów prowadzi certyfikację wyrobów przeznaczonych do:
     wykrywania i rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych,
     likwidacji skażeń chemicznych i promieniotwórczych,
     ochrony indywidualnej i zbiorowej układu oddechowego i skóry,
oraz
     sprzętu i środków do zadymiania,
     sprzętu i środków zapalających.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02 18:45:53