Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rys historyczny

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest kontynuatorem tradycji szeregu instytucji działających w Polsce w okresie międzywojennym w zakresie ochrony wojsk i ludności cywilnej przed skutkami użycia broni chemicznej oraz po II wojnie światowej – w zakresie ochrony przed bronią jądrową, biologiczną i chemiczną.

Pierwszą placówką badawczą, w której realizowano prace związane z ochroną przed gazami bojowymi był Instytut Naukowo-Badawczy Ligi Obrony Przeciw Powietrznej utworzony w Warszawie w 1921 r., który w 1928 r. został przeformowany w Wojskowy Instytut Przeciwgazowy.

 

W czasie II wojny światowej, broń chemiczna nie została użyta w skali masowej, mimo że posiadały ją w ogromnych ilościach walczące państwa. Po wojnie znaczne ilości tej broni zatopione zostały m.in. w Bałtyku oraz Zatoce Biskajskiej, a jej ogromne zapasy nadal zgromadzone są w Rosji, USA, Chinach i nie tylko.

W końcowym okresie II wojny światowej ujawnione zostały niszczycielskie właściwości poszczególnych czynników rażenia broni jądrowej. Zaistniała pilna potrzeba podjęcia i opracowania nowych systemów ochrony przed skutkami użycia tej broni. W Polsce w 1952 r. rozkazem personalnym MON, powołana została Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza Centralnego Laboratorium Chemicznego. Grupa ta m.in. nadzorowała budowę nowej placówki naukowo-badawczej wojsk chemicznych w Rembertowie.

 W 1954 r. zakończono budowę i wyposażenie laboratoriów powołanego POLIGONU NAUKOWO-BADAWCZEGO SPRZĘTU CHEMICZNEGO, który w 1958 r. został przekształcony w OŚRODEK BADAWCZY SPRZĘTU CHEMICZNEGO, a następnie mocą Uchwały Rady Ministrów z marca 1973 r., w WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII.

 Kolejnymi komendantami Ośrodka i następnie Instytutu byli:

 • ppłk Włodzimierz Szer;
 • mjr Jerzy Grochowski – później pułkownik;
 • ppłk Zbigniew Nowak, później generał broni, wiceminister Obrony Narodowej - Główny Inspektor Techniki WP;
 • ppłk Czesław Krzyszowski, później generał dywizji, Szef Wojsk Chemicznych;
 • płk Józef Czerwonka;
 • płk Zdzisław Filipowicz;
 • płk Mirosław Kruczyk;
 • płk Wojciech Dominas;
 • płk Zbigniew Wertejuk,
 • dr inż. Roman Jóźwik,
 • dr inż. Grzegorz Nyszko.

Obecnie Dyrektorem Instytutu jest dr Barbara Rudzińska-Mękal.

Należy podkreślić wielkie zasługi wymienionych osób w rozwoju Instytutu. Również kadra naukowo-badawcza i techniczna wyróżniała się zawsze twórczą inwencją i dużą efektywnością działania. Dowodem tego jest fakt, że około 90% wyrobów z zakresu obrony przeciwchemicznej wchodzących w skład wyposażenia WP powstało w Instytucie i było produkowanych przez przemysł krajowy. Również w dniu dzisiejszym naszą ambicją jest utrzymywanie tych tendencji.

Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez wsparcia szeregu instytucji resortu ON takich jak: Szefostwo Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, Departament Polityki Zbrojeniowej, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, Departament Kadr, czy też Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Badania eksploatacyjne wielu wyrobów są prowadzone przy znacznym wsparciu jednostek chemicznych z Brodnicy i Tarnowskich Gór.

Bardzo wysoko cenimy współpracę z Akademią Obrony Narodowej oraz Wojskową Akademią Techniczną, a w szczególności wyjątkową życzliwość Kierownictwa Wydziału Chemii i Nowych Technologii okazywaną naszemu Instytutowi.

 Wiele tematów badawczych realizowaliśmy wspólnie z innymi wojskowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, takimi jak:

 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej WITPiS;
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL;
 • Wojskowy Instytut Łączności WIŁ;
 • Wojskowy Instytut techniki Inżynieryjnej WITI;
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii WIHE;
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WITU.

 oraz z uczelniami i instytutami cywilnymi, do których należą:

 • Główny Instytut Górnictwa GIG;
 • Instytut Przemysłu Organicznego IPO;
 • Instytut Przemysłu Gumowego IPGum;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej i inne.

 Podkreślić należy także inspirującą rolę Rady Naukowej, która po raz pierwszy powołana została w 1959 r., a jej przewodniczącymi byli tak wybitni naukowcy jak prof. dr hab. inż. Andrzej Orszagh, prof. dr hab. n. med. Sławomir Rump oraz prof. dr hab. Michał Krauze.

Obecnie przewodniczącym Rady Naukowej jest Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński.

Odrębne karty naszej historii tworzyła współpraca z zakładami przemysłowymi, która gwarantowała szybkie opracowania nowych wyrobów i łatwe wdrożenie do produkcji seryjnej.

 W tym miejscu należy wymienić:

ˇ         Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL,

ˇ         Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER,

ˇ         Zakład Urządzeń Dozymetrycznych POLON,

ˇ         Zakład Produkcyjny LUBAWA S.A. MILAGRO,

ˇ         Środki Ochrony Osobistej BHP SECURA B.C.,

ˇ         Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. POCH,

ˇ         Zakłady Chemiczne „Sarzyna”, czy Kędzierzyn.

Na początku lat 90 ustanowione zostały nowe zasady finansowania działalności badawczo-rozwojowej przez Komitet Badań Naukowych. Instytut nasz, podobnie jak inne resortowe jednostki badawczo-rozwojowe włączony został w całej rozciągłości w nurt gospodarki rynkowej.

Instytut jest samofinansującą się, państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. W rankingu Komitetu Badań Naukowych Instytut jest placówką naukowo – badawczą drugiej kategorii.

W ostatnich latach WIChiR rozszerzył swoją działalność na arenie międzynarodowej. Od 1997 r. uczestniczymy w pracach dot. wprowadzania w życie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej. W 1999 r. instytutowe Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji oraz status laboratorium desygnowanego przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze. W tym zakresie należymy do elitarnej grupy 16 najlepszych laboratoriów na świecie.

Instytut kontynuuje również działalność w międzynarodowym programie walki z terroryzmem. Podczas szeregu spotkań, sympozjów i ćwiczeń zgłosiliśmy swój potencjał, który może być wykorzystywany w przypadkach ewentualnego ataku terrorystycznego.

W tym zakresie m.in. opracowywano i wdrożono do eksploatacji „Mobilne laboratorium OPBMR”. Nasi specjaliści są członkami i biorą czynny udział w pracach specjalistycznych grup roboczych NATO.

WIChiR wykonuje również szereg zadań stałych o charakterze służby państwowej na rzecz Sił Zbrojnych RP i gospodarki narodowej.

W styczniu 2004 r. powołane zostało w Warszawie Konsorcjum „Człowiek – Środowisko – Antyterroryzm – Ochrona przed skażeniami”. W kwietniu 2005 r., w wyniku postępowania kwalifikacyjnego KBN, Konsorcjum uzyskało status Centrum Zaawansowanych Technologii. Należy podkreślić, że w kraju powołano tylko 19 takich instytucji. Potencjał naukowo-badawczy członków konsorcjum to cenny kapitał, który musimy właściwie wykorzystywać w nowej rzeczywistości, jaką jest członkostwo w Unii Europejskiej.

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-15 15:09:00