Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA1.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA2.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_badawczej.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_certyf.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/Znak_certyfikacji_CCJ_Znaki_certyfikacji-ZSJZ-1.jpg

AB 380
AB 241

AP 073

 

21/MON/2017
16/MON/2017
15/MON/2017

14/MON/2017

 

ISO 9001
:2015
AQAP 2110
:2016

 

 

 

 AKTUALNOŚCI:


 POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

 

W dniu 18 grudnia br. w auli Wojskowego Instytutu Chemii I Radiometrii odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Porządek obrad zawierał rozpatrzenie planu finansowego na 2020 rok, uchwalenie nowego regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Rada została zapoznana z wynikami kontroli przeprowadzonej w czerwcu i lipcu br. przez Departament Kontroli MON. Wybrano również nowego rzecznika dyscyplinarnego Instytutu.

 

    

    

 


 Regionalny Workshop - projekt EU CBRN COE65

9-11 października 2019

Taszkient, Uzbekistan

 

W dniach 9-11 października 2019 r. w ramach projektu COE65 „Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and risk mitigation”, finansowanego przez Komisję Europejską oraz Centrum doskonałości w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej, odbył się Regionalny Workshop zorganizowany przez konsorcjum CABICHEM w Taszkiencie (Uzbekistan) z przedstawicielami wszystkich krajów partnerskich (Afganistan, Kirgistan, Mongolia, Pakistan oraz Uzbekistan).


Źródło: http://cabichem.eu/index.php/en/news/382-the-eu-cbrn-coe-project-65-cabichem-organises-a-regional-workshop-in-tashkent-2

 

Regionalny Workshop otworzył pan Jussi Narvi Zastępca Szefa Delegacji Unii Europejskiej, Natomiast pan Bakhtiyor Gulyamov, Szef Sekretariatu Regionalnego Azji Centralnej, który jest jednocześnie Szefem Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego Republiki Uzbekistanu, nakreślił główne cele projektu CABICHEM, pokazując już osiągnięte wyniki i oczekiwania na przyszłość, a pani I. Iarema - Regionalny Koordynator dla Centralnej Azji, UNICRI w swoich uwagach otwierających wskazała na znaczenie lokalnej odpowiedzialności, zasięgu regionalnego i trwałości w realizacji projektu.

W Regionalnym Workshopie uczestniczyli również przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum CABICHEM z Wojskowego Instytut Chemii i Radiometrii – Lider, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska), Fondazione FORMIT – FORMIT (Włochy) , Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"– CNR-SCITEC (Włochy) oraz Fondazione Alessandro Volta – Landau Network (Włochy).

  Odbyły się plenarne sesje dotyczące poszczególnych Pakietów Roboczych (WP1 – WP8) będące przedmiotem projektu, który przewiduje między innymi wzmocnienie współpracy oraz usprawnienie koordynacji międzyresortowych w zakresie reagowania służb CBRN w skali krajowej i międzynarodowej w oparciu o najlepsze praktyki.

Więcej informacji na temat Projektu 65 na stronie internetowej www.cabichem.eu.

 


 Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


   

    Czytaj więcej


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.

W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2016 nr 415/A/2018
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr LM21 wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

 

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt.
"Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-19 15:52:54
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec