Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48)(22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel: (48) 261 814 12 w. 573
               (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
       (48)(22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA1.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA2.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_badawczej.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_certyf.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/Znak_certyfikacji_CCJ_Znaki_certyfikacji-ZSJZ-1.jpg

AB 380
AB 241

AP 073

 

21/MON/2017
16/MON/2017
15/MON/2017

14/MON/2017

 

ISO 9001
:2008
AQAP 2110
:2009

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:


Start projektu EU CBRN CoE P67

19-20 Październik 2018, Podgorica, Czarnogóra,

     W dniach 19-20 października 2018 roku w Podgoricy w Czarnogórze odbyło się spotkanie inicjujące Projekt 67 pt. „Strengthening CBRN Waste Management Capabilities in South-East and Eastern European Countries”, finansowany przez Centrum Doskonałości Unii Europejskiej ds. CBRN (EU CBRN CoE). W spotkaniu wzięło udział ponad 50 uczestników: eksperci z krajów partnerskich EU CBRN CoE w krajach Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej (South-East and Eastern European - SEEE), Komisji Europejskiej, Sekretariatu Regionalnego UE CBRN SEEE oraz konsorcjum realizującego projekt P67.
    Projekt jest realizowany w bliskiej współpracy między Partnerami Konsorcjum P67, a dziesięcioma krajami partnerskimi, takimi jak: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Ukraina.
    Konsorcjum projektu P67 składa się następujących partnerów: lider - Sustainable Criminal Justice Solutions (SCJS) z Wielkiej Brytanii oraz Cranfield University (Wielka Brytania), International Security and Emergency Management Institute - ISEMI (Słowacja), Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. - JAVYS (Słowacja), Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii - WICHR (Polska), Public Health England - PHE (Wielka Brytania) i Training and Information Centre - VERTIC (Wielka Brytania).
    W ramach spotkania inauguracyjnego omawiano zakres Projektu 67 oraz strategię wdrażania aby osiągnąć główne cele projektu, tj.: wzmocnienie ram prawnych, zwiększenie proceduralnych i organizacyjnych zdolności, jak również ustanowienie długofalowych programów szkoleń mających na celu zwiększenie potencjału ekspertów (poprzez różnorodne warsztaty szkoleniowe) w krajach partnerskich oraz zachęcanie do regionalnej współpracy w zakresie gospodarki odpadami CBRN.
    Więcej informacji na temat Projektu 67 na stronie internetowej
www.cbrn-project67.com oraz stronie internetowej EU CBRN CoE www.cbrn-coe.eu

 


Studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN”  

   W dniach 09.04-20.04.2018 r. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii odbyła się druga tura kursu w ramach interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu CBRN. Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”.
    Drugą grupę słuchaczy stanowiły osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

   

   

 

 

 


 Studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN”

   W dniach 12.03-23.03.2018 r. (pierwsza tura) w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii odbył się kurs w ramach interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
    Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii oraz Międzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słowacji.
    Pierwsza grupa słuchaczy składała się z funkcjonariuszy Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń.
    W Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii przeprowadzona została część chemiczna i radiologiczna, która obejmowała bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.

     

    

    


Start projektu EU CBRN P65

  Na terenie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w dniu 25 stycznia 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające współpracę międzynarodowego konsorcjum „CABICHEM”,którego Liderem został Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, realizowanego w ramach projektu EU CBRN COE 65 pt. „Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and risk mitigation”, finansowanego przez Komisję Europejską oraz Centrum doskonałości w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej. Beneficjentami ww. projektu są następujące kraje: Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia, Uzbekistan.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum „CABICHEM” z Wojskowego Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska),Fondazione FORMIT – FORMIT (Włochy,Instituto di Scienze e Tecnologie Molecolari – ISTM-CNR (Włochy oraz Fondazione Alessandro Volta – Landau Network (Włochy).

Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu,który przewiduje między innymi wzmocnienie współpracy oraz usprawnienie koordynacji międzyresortowych w zakresie reagowania służb CBRN w skali krajowej i międzynarodowej w oparciu o najlepsze praktyki.

 


 

 


POSIEDZENIE NOWOWYBRANEJ RADY NAUKOWEJ WIChiR

W dniu 24.01.2018 roku w auli Instytutu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2017-2021.

Głównymi punktami obrad było ukonstytuowanie się Rady, uchwalenie jej regulaminu, a także zaopiniowanie planu finansowego na rok 2018.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali:

- przewodniczącym Rady Naukowej WIChiR                                              - dr hab. inż. Władysław HARMATA;

- zastępcą przewodniczącego RN WIChiR                                                  - gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA ;

- przewodniczącym komisji ds. naukowych i organizacyjnych RN               - dr Tomasz SIKORA .

Rada uchwaliła  regulamin RN Instytutu kadencji 2017-2021, a także pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrekcję   plan finansowy na 2018 rok.

 


Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

    Czytaj więcej


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.

W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2014
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfi

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-05 11:59:30
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza