Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


tel.: (48)(22) 516-99-09
tel.: (48)(22) 673-51-80
tel.: (48)(261) 814-120
fax: (48)(22) 516-99-90
fax: (48)(261) 814-120 w.590

e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

  

AB 380
AB 241
 AP 073
   
 
21/MON/2014
16/MON/2014
15/MON/2014
14/MON/2014
 
 
 ISO 9001:2008
  AQAP 2110:2009
 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ NOWEJ KADENCJI
 
W dniu 19 listopada w auli Instytutu odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej WIChiR kadencji 2015-2019. Obrady rozpoczął dyrektor Instytutu dr inż. Grzegorz NYSZKO od złożenia gratulacji członkom nowowybranej Rady. Przedstawił krótko wyzwania stojące przed Instytutem w najbliższym czasie licząc na konstruktywną i owocną współpracę z Radą w celu ich realizacji. Następnie przewodniczenie zebraniem przkazał profesorowi - seniorowi Panu profesorowi Janowi FIGURSKIEMU.
W wyniku przeprowadzonych niejawnych wyborów Rada wybrała:
- Przewodniczący Rady-prof.dr hab.inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI;
- Z-ca przewodniczącego-prof.dr hab.inż. Jan FIGURSKI;
- Przewodniczący komisji d/s naukowych i organizacyjnych -prof.dr hab.inż. Stanisław KŁOSOWICZ.
Rada zaakceptowała propozycję dyrektora,aby jej sekretarzem został mgr inż. Mirosław LEKIEWICZ.
W kolejnym punkcie po dyskusji przyjęto "Regulamin Rady Naukowej" kadencji 2015-2019.
W wolnych wnioskach Pan dyrektor pogratulował wybranym władzom Rady, życząc sukcesów w pracy dla dobra i rozwoju Instytutu.

   

   

 


NAGRODA DLA INSTYTUTU NA MSPO-2015 KIELCE

W dniach 1-4.09.br. odbyła się kolejna już 23 edycja targów przemysłu zbrojeniowego MSPO-2015 KIELCE. Nasz Instytut jak co roku prezentował swoje osiągnięcia na swoim stoisku wystawowym. Zainteresowanie realizowanymi przez nas projektami było bardzo duże, szczególnie ze strony żołnierzy-chemików, ale również przedstawicieli innych służb i wielu firm.
Tradycyjnie w ostatnim dniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przyznawane są wyróżnienia oraz nagrody Defender.
Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz Instytut otrzymał w tym roku nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za projekt „Mobilny system do likwidacji skażeń przy użyciu waporyzowanego nadtlenku wodoru”. Jest to projekt zrealizowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną oraz Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym "IMPULS".
Nagrodę odebrał zastępca dyrektora WIChiR dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI.

    

    


KONFERENCJA NAUKA - PRZEMYSŁ - OBRONNOŚĆ

W dniu 26 maja 2015 r. organizowana jest przez Pion Sekretarza Stanu w MON Konferencja Nauka - Przemysł - Obronność.
Informacje dotyczące konferencji


POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

W dniu 25.03.2015r. w auli WIChiR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównymi punktami obrad było podsumowanie działalności Instytutu za rok 2014 oraz przedstawienie planu działania na rok bieżący. Przeprowadzony audyt potwierdził dobrą kondycję finansową Instytutu. Pomimo wielu problemów z pozyskiwaniem nowych projektów również plany na rok 2015 są umiarkowanie optymistyczne - podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor WIChiR- Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO. „Rzeczowe i przemyślane wnioski w wystąpieniu Pana dyrektora wynikające z uwarunkowań w jakich będzie działał Instytut w bieżącym roku dają nadzieję na jego rozwój i dobre funkcjonowanie” –podkreślił w dyskusji przewodniczący Rady Pan profesor Krzysztof CZUPRYŃSKI.
W kolejnych punktach Rada przyjęła poprawki i uchwaliła nowy jednolity tekst statutu Instytutu oraz przyjęła „Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych” którego projekt referował zastępca dyrektora – Pan płk dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI.
W wolnych wnioskach przedstawiono między innymi harmonogram wyborów nowej Rady Naukowej Instytutu. Koniec kadencji obecnej Rady upływa w październiku br.
Na zakończenie ponad dwugodzinnych obrad Rady Naukowej Instytutu – prowadzący je Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI podziękował wszystkim biorącym udział uczestnikom. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy za pośrednictwem Rady złożył również najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników Instytutu.

   

   

 


ZMIANA NUMERACJI W SYSTEMIE TELEKOMUNIKACYJNYM MON

Od 1 marca w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu Obrony Narodowej wszyscy abonenci będą stosowali numerację 9-cyfrową (z prefiksem "261") zamiast dotychczasowej 6-cyfrowej.

Dzwoniąc do abonentów WIChiR po sieci telekomunikacyjnej resortu Obrony Narodowej, należy wybrać prefix 261. Nowy numer wygląda następująco: 261 XXX XXX (XXX XXX - dotychczasowy 6-cyfrowy numer telefoniczny MON )


 Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

   

Czytaj więcej 


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.
W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5. materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7. zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2014
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr 41/2014/WCM wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt.
"Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 13:39:00