Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


tel.: (48)(22) 516-99-09
tel.: (48)(22) 673-51-80
tel.: (48)(261) 814-120
fax: (48)(22) 516-99-90
fax: (48)(261) 814-120 w.590

e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA1.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA2.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_badawczej.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_certyf.jpg

http://www.wichir.waw.pl/files/Znak_certyfikacji_CCJ_Znaki_certyfikacji-ZSJZ-1.jpg

AB 380
AB 241

AP 073

 

21/MON/2014
16/MON/2014
15/MON/2014

14/MON/2014

 

ISO 9001:2008 AQAP 2110:2009

 

 

AKTUALNOŚCI

Wizyta Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w WIChiR.
W dniu 12.10.br. wizytował Instytut Pan płk dr inż. Karol Dymanowski, który czasowo pełni obowiązki dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Towarzyszyli mu Pan Mateusz Sarosiek- zastępca dyrektora DPZ, oraz Szef Oddziału Nadzoru i Przygotowań Obronnych Pan płk Stanisław  Sobala.
W trakcie wizyty Pan dyrektor Departamentu spotkał się z dyrekcją Instytutu oraz naszymi pracownikami.
Przy okazji wizyty zapoznał się z bazą laboratoryjną jaką dysponuje Instytut. Duże zainteresowanie budził  zakres prac, które obecnie są realizowane w poszczególnych zakładach.

 


Szkolenie specjalistów z Libanu w WIChiR

W dniach 12-16 września zgodnie z planem w Instytucie odbyło się szkolenie specjalistów z Libanu z zakresu rozpoznania skażeń chemicznych oraz pobierania i archiwizacji prób skażonych.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu Komisji Europejskiej. Poznawanie sprzętu i nowych procedur cieszyło się wśród szkolonych dużym zainteresowaniem.

 


SZKOLENIE  SPECJALISTÓW  Z  KRÓLESTWA  JORDANII  I  IRAKU  w  WIChiR

W miesiącach maj i czerwiec w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii obyły się szkolenia z zakresu rozpoznania skażeń chemicznych oraz pobierania i archiwizacji  prób skażonych.

W dniach 9-13 maja w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Królestwa Jordanii, natomiast w dniach 30 maja- 3 czerwca przedstawiciele Iraku.  Szkolenia zostały sfinansowane przez Komsje Europejską w ramach projektu współrealizowanego przez WIChiR, pt. "Strengthening Capacities in CBRN event response and related Medical Emergency response under strengthened CBRN event preparedness".

Szkoleni z wielką uwagą i  zainteresowaniem podchodzili do przekazywanej im wiedzy. Wykazali się dużym zaangażowaniem szczególnie podczas  części  praktycznej , w której mieli możliwość pracy z bojowymi środkami trującymi.

Przedstawiciele obu krajów - beneficjentów ww. projektu, zadeklarowali dalszą chęć współpracy zarówno w zakresie szkoleń jak i innych przedsięwzięć dotyczących  sprzętu i środków z  obszaru CBRN.

W zakresie tego samego projektu we wrześniu planuje się szkolenie specjalistów z Libanu.


Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

    Czytaj więcej


 

 Nagroda Prezydenta RP - przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych PRS-1


Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.
W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2009 nr 415/A/2014
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada Certyfikat Upoważnienia Laboratorium Metrologicznego LM21 wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt.

"Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

  

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-22 13:12:20